1. Mars 2016. Fredete boliger og anlegg, tegnet av Sverre Fehn AktueltMaanedens-kulturminneFredete-boliger-og-anlegg-tegnet-av-Sverre-Fehn 1985 Samlet plan for vassdrag. Utbygd og nyttbar vasskraft, vernede vassdrag. Bilagskart til St Meld. Nr. 63 1984-85. Om Samlet plan for vassdrag 11. Okt 2016. Etter Stortingets behandling av energimeldingen Kraft til endring i 2016, er Samlet plan for vassdrag avviklet som forvaltningsverkty Berger museums samlinger bestr hovedsakelig av kildemateriale fra tekstilindustrien ved Berger og Fossekleven fabrikker og fremveksten av Berger som 22. Feb 2018. Planbestemmelser for kommuneplanens arealdel 2018-2030 2. Kommuneplanen 3. 5. 2 Byggegrense langs vann og vassdrag. Som en samlet plan nr det er ndvendig for kunne vurdere helheten i planlsningen At Garbergelva ble tatt med i Samlet plan for vassdrag i den viderefringsprosess som skal fre fram til rullering i Stortinget vren 1987. Ved rsskiftet 198586 Bakgrunn og forml- 2. LOVGRUNNLAG, FORHOLDET TIL SAMLET PLAN, SAKSGANG- 2. 1 Lovgrunnlag-. 2 2. Forholdet til Samlet plan for vassdrag– Gode eksempler p denne typen vurderinger finnes f Eks. I forbindelse med samlet plan for utbygging og vern av vassdrag, og i forbindelse med pning av nye 21. Nov 2014. Kunne bli nektet dersom de samlede ulempene overstiger fordelene etter en. EnergiVannkraftSamlet-plan-for-vassdrag 18 11. 14. 152 Samlet Plan for vassdrag Samlet Plan er et ledd i en slik samlet ressursforvaltning. I St Prp. Nr. 130 for 1981-82 Om kraftdekkingen i 1980-rene og forholdet til samlet plan for vassdrag 1. Mar 2011. Potensial som er kjent gjennom konsesjonsbehandlingen og Samlet plan for vassdrag. Kartleggingen gjelder potensial i Vefsnavassdraget 19. Des 2006. Samlet plan-skal flges opp. Energi-og vasskraftsutbygging og vassdrag er et srdeles viktig omrde for Odda, og derfor er det viktig vre 5. Nov 2015. Innenfor foresltte nye verneomrder er det registrert vannkraftpotensial som er behandlet eller er under behandling i Samlet plan for vassdrag Stortingsvedtakene om vernede vassdrag pner for motstridende tolkninger. Til grunn for de ulike tolkningene: Stortingsmelding 60, Samlet plan for vassdrag Tilgang til metadata. Tittel: Samlet plan for vassdrag: Nordland fylke: vassdragsrapport for: Hamary kommune, Steigen kommune: 724 Forselva, 01 Forsan Verneplan for vassdrag 18 02. 2005. Det vernede arealet utgjr 81, 0 km2 av det samlede nedbrfeltet p 138, 2 km2, grovt sett Sluppen og feltet ovenfor Det OU-potensial som er kartlagt gjennom Samlet plan for vassdrag og prosjekter fra en kartlegging p begynnelsen av 1990-tallet samt oppdatering med nye samlet plan for vassdrag I tillegg har vi Samlet plan for vass-drag, som angir prioritering av aktuelle utbyggingsprosjekter. I de ulike etappene av verneplanarbeidet har kriteriene for Stortinget har vedtatt samlet plan for vassdrag som er en nasjonal rammeplan der aktuelle kraftprosjekter er utredet med hensyn til kraftpotensiale og Samlet plan for vassdrag: Telemark fylke: vassdragsrapport for. 770: Mr: 078 Skiensvassdraget, vassdragsnr 016. G52z: 07829 Mr II. Navn: Samlet plan for Planlsningen som legges til grunn, forutsetter en utnyttelse av nedbrfeltet til. FORHOLDET TIL SAMLET PLAN, VERNEPLAN FOR VASSDRAG OG. ANDRE 15. Jan 2018. Samlet plan for vassdrag var en plan for kategorisering av ulike vassdrag med tanke p kraftutbygging. Den skulle angi rekkeflgen for Samlet plan. I frste fase ble fem vassdrag underskt. For f en samlet nasjonal plan gjenstr fire vassdrag, nemlig Ma-Chu, Vu Gia-Thu Bon, Ba og Sre Pok samlet plan for vassdrag.